دانلودپروژه و مقاله

ایران پروژه - دانلود پروژه و مقاله

محصولات فروشی

مشاهده همه محصولات
65 بار
تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس

تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس

چکیده: اینترنت اشیا به طور کلی توسط چیز های کوچک دنیای واقعی ، توزیع شدگی گسترده ، با ذخیره سازی محدود و ظرفیت پردازش، با توجه به نگرانی هایی مانند قابلیت اطمینان، کارایی، امنیت و حریم خصوصی، مشخص می شود. از سوی دیگر، محاسبات ابری تقریبا قابلیت بسیار زیادی از نظر ذخیره سازی و قدرت پردازش دارد. این فناوری نسبت به اینترنت اشیا بیشتر به بلوغ رسیده است و بسیاری از مسائل اینترنت اشیا حداقل تا […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
48 بار
پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف

پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف

چکیده: بازار بورس یکی از منابع مهم تامین سرمایه ی مورد نیاز جهت فعالیت های سرمایه گذاری می باشد که لازمه ی آن مشارکت عمومی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران به دنبال منافع بیشتر و مخاطرات کمتر هستند، بنابراین تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمت ها یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران می باشد. رفتار قیمت سهام از جمله پیچیده ترین مکانیزم هایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
109 بار
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ

ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﺮه ﺣﺴﮕﺮ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ باشند. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ترین ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دهد. ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روش هاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ شده ای اﺳﺖ ﻛﻪ […]

93 بار
بررسی و تحلیل big data

بررسی و تحلیل big data

اندازه، اولین بعد و گاهی مواقع تنها بعدی است که پیرامون موضوع داده های حجیم ۱ ( big data ) جلب توجه می کند. هدف این پژوهش، پیاده سازی بررسی جامع وضعیت big data و ارائه تعریف، ویژگی ها و طبقه بندی big data به همراه بحث پیرامون محاسبات ابری است. در این مقاله ارتباط بین big data و محاسبات ابری، سیستم های ذخیره سازی big data و فناوری Hadoop مطرح خواهد شد. به علاوه […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
87 بار
مدیریت منابع با بهره وری انرژی در مراکز داده ای محاسبات ابری

مدیریت منابع با بهره وری انرژی در مراکز داده ای محاسبات ابری

توسعه درتکنولوژی سیستم های کامپیوتری و ارتباطی منجر به ایجاد یک پدیده جدید به نام محاسبات ابری شده است که سرویس های محاسباتی را با استفاده از اینترنت دراختیار کاربران قرار می دهد بطوری که کاربران میتوانند به برنامه ها و داده های خود ازهرجایی ازجهان براساس نیاز دسترسی داشته باشند و کاربران فقط با توجه به مقدارمنابعی که استفاده کرده اند پول پرداخت می کنند اما بارشد روز افزون نیازهای محاسباتی ازطرف کاربران افزایش […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
76 بار
مقایسه انرژی مصرفی و چرخه مشغولی پروتکل های مختلف در بستر Contiki cooja

مقایسه انرژی مصرفی و چرخه مشغولی پروتکل های مختلف در بستر Contiki cooja

محدویت های استفاده از انرژی باعث شده تا بهره وری از انرژی به عنوان هدف اصلی در طراحی پروتکل های MAC به شمار آید. یک تخمین محافظه کارانه از طول عمر شبکه به وسیله زمانی که اولین گره در شبکه انرژی خود را تمام می کند، بدست می آید. صرف نظر از تعریف طول عمر شبکه، هدف بهینه سازی طول عمر شبکه و نقش پروتکل MAC در دستیابی به بازدهی انرژی، حیاتی است. لایه MAC […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
84 بار
مدیریت فرآیند کسب و کار هوشمند جهت رویارویی با تحولات محیطی پیش رو در سازمانها

مدیریت فرآیند کسب و کار هوشمند جهت رویارویی با تحولات محیطی پیش رو در سازمانها

نسل جدید BPM تحت عنوان iBPM مدیریت فرآیند کسب و کار هوشمند، باعث تصمیمات سریع تر و افزایش دید شده و نگرش بهتری به فعالیتها ارائه میدهد. بهره گیری از مدیریت فرآیند کسب و کار هوشمند به سازمانها و موسسات ایرانی قابلیت اتخاذ تصمیمات چند وجهی در محیطی با تغییرات سریع و توسعه تعاملات بین المللی ناشی از شرایط احتمالی بعد از تحریم ها و همچنین مقررات نو ظهور با افزایش حجم داده ها و […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
88 بار
بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامه ابن بطوطه

بررسی کاربرد واژگان فارسی در متن سفرنامه ابن بطوطه

چکیده: زبان و فرهنگ ایرانی از دیرباز در زبان و ادبیّات عربی تأثیرگذار بوده است. در دوره مغول نیز این تأثیرگذاری، به ویژه در متون تاریخی و علمی همچون سفرنامه‌ها استمرار داشته است. تأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در سفرنامه ابن بطوطه به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار عربیِ به جای مانده از قرن هشتم کاملاً مشهود است. تأثیرگذاری مزبور در حوزه واژه‌های معرّب قابل توجّه است. بررسی میزان و نوع واژه‌های فارسی به […]

0 تومان 1 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
74 بار
مشخصات نویسندگان مقاله پیاده سازی پردازنده RSA با استفاده از الگوریتم مونتگمری و معماری CSA

مشخصات نویسندگان مقاله پیاده سازی پردازنده RSA با استفاده از الگوریتم مونتگمری و معماری CSA

چکیده: امروزه سیستمهای رمز کلید عمومی و بخصوص سیستم رمز RSA بسیار مورد توجه قرارگرفته است ولی بدلیل محاسبات سنگینی که این سیستمها انجام میدهند معمولا دارای سرعت پردازش بالایی نیستند و برای بالا بردن سرعت این سیستمها معماری ها و الگوریتمهای مختلفی پیشنهاد شده است دراین مقاله هدف پیاده سازی پردازنده RSA می باشد که برای محاسبات آن ازا لگوریتم مونتگمری که سریعترین روش شناخته شده برای محاسبه توان پیمانه ای می باشد استفاده […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
89 بار
ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

چکیده: اطلاعات باعث قدرت است و دانش قدرتمند تر. اکنون بیشتر از ۸۰ درصد از دانش ما به صورت متن، مستندات و دیگرصورت های رسانه ای نظیر ویدیو و صدا نگهداری می شود. دسته بندی خودکار متون بطور کلی به دو بخش اصلی انتخابویژگی و الگوریتم یادگیری تقسیم می شود که در این زمینه روش های متنوعی ارائه شده است. هدف در این روش ها وتکنیک ها بالابردن دقت دسته بندی و رسیدن به کارآیی […]

1500 تومان 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود

آخرین مطالب

216 بار
تصویرکاوی

تصویرکاوی

در حوزه ی داده کاوی، تکنولوژی تصویر کاوی به عنوان یک زمینه پیشرفته برای یافتن اطلاعات مربوط به تصاویر در نظر گرفته می شود. تصویر کاوی، فرآیند استخراج دانش درباره ی تصاویر است. به عبارت بهتر پیشرفت ها در تکنولوژی های کامپیوتری و چندرسانه ای مجوز ساخت مخازن بزرگ برای ذخیره سازی تصویر با هزینه ی کم را ایجاد می کند که این کار منجر به افزایش و رشد سریع اندازه ی مجموعه تصاویر می […]

283 بار
هک و تست نفوذ پذيری

هک و تست نفوذ پذيری

تعاریف و معانی مختلفی برای هکرها وجود دارد ، اگر این سوا را از افراد گوناگونی بپرسید جواب های مختلف و جدیدی هر لحظه خواهید گرفت. که به نظر این این امری طبیعی است زیرا هر کس طرز تفکر متفاوت و منحصر به فرد خود را دارد. اوایل سال ۱۹۹۰، کلمه هکر برای وصف یک برنامه نویس بزرگ مورد استفاده قرار گرفت، کسی که قادر به ساخت منطق پیچیده بود. متاسفانه، به مرور زمان این […]

310 بار
چشم انداز اینترنت اشیاء

چشم انداز اینترنت اشیاء

چشم انداز اینترنت اشیاء   اینترنت اشیاء مفهومی هست که حضور نافذ از تنوع اشیاء/آبجگت ها با اتصالات بیسیم و سیم دار و طرح های آدرس دهی منحصر بفرد و توانمند به محاوره با همدیگر، را مورد توجه قرار میدهد و این اشیا/آبجگت ها برای ایجاد کاربردها/سرویس های جدید و رسیدن به اهداف مشترك با همدیگر همکاری می کنند. چالش های توسعه برای ایجاد جهانی هوشمند و بزرگ هستند. جهانی که به شکل واقعی، دیجیتال و مجازی […]

380 بار
مقدمه ای بر شبکه های بین خودرویی

مقدمه ای بر شبکه های بین خودرویی

شبکه های بین خودرویی   حمل و نقل همواره به عنوان یکی از بزرگترین چالش های زندگی در کلان شهرها مطرح بوده و این مهم یکی از دغدغه های مستمر مدیریت شهری است. باوجود پیشرفت های چشمگیر در سامانه های حمل و نقل و استفاده از تجهیزات پیشرفته به منظور ناوبری، محاسبه ی مسیر و تخصیص پویای ترافیک، افراد هنوز مدت زمان زیادی را در ازدحامِ ترافیک به سر می برند. با توجه به تخمینهای […]